ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

 

                                                                                       

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР СО ОПШТИНА КОЧАНИ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА КЈП ВОДОВОД

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2018

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА 2019

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018