ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

 

                                                                                       

 

 

 


 

 

 

ДОГОВОР СО ОПШТИНА КОЧАНИ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА КЈП ВОДОВОД

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА 2019

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 2018

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2017

ПОДНЕСЕНА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017